یا رب نظر تو برنگردد،برگشتن روزگار سهل است
نوروز 97